โอนไฟฟ้า ประปา หลังการซื้อขายผ่านฉลุย !
โอนไฟฟ้า ประปา หลังการซื้อขายผ่านฉลุย !

หลังการซื้อขายจากกรมที่ดินเสร็จสิ้น อีกสิ่งที่อย่าลืมคือ การโอนเปลี่ยนชื่อเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้า และ ประปา มีความแตกต่างกัน ดังนี้

การไฟฟ้า
ใบเสร็จเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้า คือ เอกสารที่สำคัญที่สุด ได้รับตั้งแต่ครั้งแรกที่ขอติดตั้งไฟฟ้า แต่หากใครทำหายไม่ต้องกังวล เพราะสามารถทำใบแทนใบเสร็จได้ ที่การไฟฟ้าสาขาฯ ตามเขตของบ้านเท่านั้น ไม่สามารถทำที่สาขาอื่นได้ ! (ดูเขตได้จากใบแจ้งหนี้ค่าไฟ) กรณีมีใบเสร็จ การเปลี่ยนชื่อดูรายละเอียดตามข้อ 2
1.กรณีใบเสร็จหาย เอกสารที่ต้องเตรียมไปสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้า (mea.or.th)
1.1. แบบขอทำแทนใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย
1.2. หนังสือรับรองใบเสร็จรับเงินประกันการใช้ไฟฟ้าสูญหาย
1.3. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของเจ้าของมิเตอร์
2.กรณีมีใบเสร็จ เอกสารที่ต้องเตรียมไป
2.1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้โอน 2 ชุด
2.2. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้รับโอน 2 ชุด
2.3. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือ โฉนด ที่ได้จากกรมที่ดิน

การประปา
ใบเสร็จเงินประกันมิเตอร์ประปา คือ เอกสารที่สำคัญที่สุด เช่นเดียวกัน หากไม่มีจะไม่สามารถโอนเปลี่ยนชื่อได้ !
1. กรณีมีใบเสร็จ เอกสารที่ต้องเตรียมไป
1.1. สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ขายและผู้ซื้อคนละ 1 ชุด
1.2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือ โฉนด ที่ได้จากกรมที่ดิน
2. กรณีใบเสร็จหาย ต้องวางเงินประกันมิเตอร์ใหม่เท่านั้น ซึงขึ้นอยู่กับขนาดของมิเตอร์ โดยประมาณ 600-1,500 บาท เอกสารที่ต้องเตรียมไป
2.1. สำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของผู้ซื้อ 1 ชุด
2.2. หนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ เช่น สัญญาซื้อขาย หรือ โฉนด ที่ได้จากกรมที่ดิน

เพียงเท่านี้เจ้าของบ้านคนใหม่ก็จะเป็นเจ้าของมิเตอร์ไฟฟ้าและประปาอย่างถูกต้องค่ะ

By Sun 1 : www.condothai.com